برو پایین

در مورد ما

چشم انداز

انجمن ما تلاش می کند تا به نابرابری و تبعیض فرهنگی ای که مهاجران در زندگی روزمره با آن روبرو هستند ، خاتمه دهد و تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که این گروه ها به حقوق اساسی انسانی و .اجتماعی دسترسی دارند

ماموریت

بیانیه ما پروژه های بشردوستانه را برای حمایت از مهاجران و پناهندگانی که به تأمین عدالت و برابری .اجتماعی نیاز دارند ، اجرا و طراحی می کند

بیشتر
vision

فعالیتها

دسترسی فعالیتها به حقوق اساسی

حق سلامتی

دسترسی به خدمات بهداشت عمومی

حق آموزش

دسترسی به خدمات آموزشی

حقوق اقتصادی اجتماعی 

ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی حقوقی در زمینه دسترسی به حقوق اجتماعی

پشتیبانی حقوقی

تسهیل دسترسی به امکانات حقوقی

کار و تلاش ما

تعداد افرادی که به آنها از طریق فعالیت ها و پروژه های ما رسیدگی شده است

تعداد افرادی که به آنها از طریق فعالیت ها و پروژه های ما رسیدگی شده است ، از جمله کودکان ، زنان ، مردان و افراد مسن ومهاجران و پناهندگان و افراد ال جی بی تی به بیش از هزارنفر رسیده است. بیشتر

فعالیت های ما

جه کارهایی انجام داده ایم

بیشتر

کارهای ما

مناسبت های ما

ما بر اساس حقوق بشر ، خدمات بهداشتی و آموزشی ، عدالت و مسائل اقتصادی-اجتماعی گرد هم .آمده ایم و تعدادی فعالیت در این زمینه ترتیب می دهیم تمام مناسبت ها