Projeler

PLAN

Göçmen Dayanışma Derneği (göçmen Dayanışma Derneği-MSA), göç ve iltica alanlarında uzun deneyime sahip göçmenler ve sığınmacılar için insani yardım ve refah hizmetlerine adanmış gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

Tıp doktorları, diş hekimleri, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikologlar ve avukatlar tarafından 2016 yılında kurulmuştur.

Şu anda İstanbul'da göçmenlerin ve ev sahibi toplumun kapasitesini ve esnekliğini güçlendirmeye, sosyal uyumu ve halkın güçlendirilmesine odaklanan programlar var. Kamu hizmetlerine erişimin mültecileri rahatlatmak ve güçlendirmek için anahtar olduğuna inanıyoruz.

2016 yılında MSA, Expert France ve Şişli Belediyesi ile işbirliği içinde 24 ay içinde üç binden fazla yararlanıcıya hizmet veren Göçmenlik bilgi ve Destek Merkezi'ni (hala faaliyet gösteriyor) kurdu. Bu merkez sayesinde, hak temelli bir yaklaşımla savunmasız mültecilere sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, yasal ve sosyo-ekonomik destek mekanizmaları sağlanmaktadır. Kadın ve LGBTI + toplum dayanışma grupları oluşturulmakta, düzenli toplantılar, etkinlikler ve eğitimler düzenlenmektedir.

MSA, Ekim 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında GIZ tarafından finanse edilen "kadın dayanışması sınırları aşıyor" başlıklı bir proje gerçekleştirdi. Bu proje, çocuk bakımı için genellikle ev ortamına bağımlı olan Suriyeli ve Türk kadınları bir araya getirmeyi, hem sosyal etkileşimi teşvik etmeyi hem de savunmasız mülteci kadınların yeteneklerini ve görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçladı. Bu kadınlarla birlikte okul öncesi çocuklara ulaştık. Yaratıcı drama atölyeleri ve tematik dayanışma toplantıları yoluyla kadınları toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadın Sağlığı, şehre erişim, işgücü piyasasına erişim konusunda bilgilendirdi ve güçlendirdi.

MSA, Eylül 2018'den bu yana Şişli Belediyesi, Avrupa sivil Koruma ve insani yardım operasyonları (ECHO) ve Welt ile ortaklaşa ortak bir koruma ve Destek Projesi yürütmektedir.

TamamlananProjelerimiz

Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı ortaklaşa yürütülen ve tamamlanan projelerimiz.

İSVİÇRE BAŞKONSOLOSLUĞU

Training for caregivers of refugee children with mental and intellectual disabilities

Ağustos Şubat-2020 2020 tarihleri arasında Mental“ ve entelektüel engelli çocuk sahibi ebeveyn ”eğitimi başlıklı proje İsviçre Hükümeti desteği ile .yürütülmektedir Proje kapsamında toplam otuz mülteci ailesi 19-COVID pandemisi nedeniyle online hale getirilen eğitim modülü aracılığıyla .çocuklarının gelişimi, eğitimi, davranış modelleri üstüne eğitim almaktadır

Women's Solidarity Exceeds Borders

Women's Solidarity Exceeds Borders

Ekim 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında GIZ tarafından desteklenen “Kadın Dayanışması Sınırları Aşıyor” projemizle okul öncesi çocuk sahibi mülteci ve Türkiyeli kadınlar (kısmen de çocukları) hedef grup olarak tanımlanarak yaratıcı drama atölyeleri (toplam: 8 atölye), tematik ve düzenli dayanışma toplantıları (toplam: 7 toplantı) ile yararlanıcıların toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ebeveynleri etkinliklere katılırken çocuklar için de oyun grupları ve eğlence aktiviteleri organize edilmiştir. Ayrıca mülteci ve Türkiyeli kadınların ortak yönlerini keşfederek kadın sağlığı, şehirde yaşama hakları, emek piyasasına erişim, psiko-sosyal destek ve dil yetenekleri konusunda bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. Proje boyunca toplam 290 kişi etkinliklere iştirak etmiştir.

projeler

“Speaking Same Language” for Women Rights of Women in Turkey from all Nations

Türkiye'deki Suriyeli olmayan ve Suriyeli mültecilerin kadın insan hakları mücadelesini, bireysel güçlendirme olanakları sağlayarak, kendi kendini organize eden faaliyetleri destekleyerek ve uluslararası kabul görmüş toplumsal cinsiyet eşitliği yasal çerçevesi temelinde ağ oluşturma faaliyetlerini yürüterek güçlendirmek.

projeler

Capacity building and IT Support for MSA activities (UN WOMEN)

Eylül 2020- Ocak 2021 tarihleri arasında “Yerli ve mülteci kadınların iktisadi açıdan güçlendirilmesi ve sosyal istikrarın sağlanması”na yönelik hedef doğrultusunda Japon Hükümeti’nin UN Women aracılığıyla verdiği hibeyle derneğin kapasitesinin geliştirilmesi için bir proje yürütülmektedir. Bu kapsamda derneğin web sitesinin yeniden tasarımı, beş dilli hale getirilmesi, elektronik ağ alt yapısının yenilenmesi ve özelleştirilmiş veri tabanı programı oluşturulması hedeflenmektedir.

projeler

Insurance scheme (Expertise France)

Expertise France desteğiyle Ekim 2016-Eylül 2018 arasında hayata geçirilen “Şişli’de sosyal haklara erişim sağlanması” projesi ile Suriyeli ve Suriyeli olmayan mültecilerin temel haklara erişimini sağlayarak güçlendirilmesi ve sosyal uyumun sağlanması hedeflenmiştir. Proje sırasında derneğimiz mültecilerin hukuki, sosyo-ekonomik, sağlık ve eğitime ilişkin haklara erişimine destek faaliyeti gerçekleştirmiştir. Başarıyla neticelenen proje kapsamında toplam 2991 yararlanıcıya hizmet verilmiştir. Yararlanıcıların haklara erişiminin sağlanması için de toplam 3207 aktivite hayata geçirilmiştir. Bu aktivitelerden 1364’ü sağlık hizmetlerine, 652’si eğitime, 597’si adalete ve 594’ü de sosyo-ekonomik haklara erişimle ilgilidir. Kamu kurumlarına ve diğer kuruluşlara yönlendirmelerin yanısıra başvurucuların psiko-sosyal olarak da desteklenmesi için Mülteci Destek ve Danışma Merkezi’miz bünyesinde ve dışarıda etkinlikler organize edilmiştir. Kadınlar, gençler ve çocuklar için Türkçe konuşma klübü, çocukların Türkiyeli akranlarıyle birlikte öğrenmelerini sağlayacak etüd faaliyetleri, kadın dayanışma grupları bu etkinliklerden bazılarıdır.

projeler

Expressive Therapy Project (Kanada Başkonsolosluğu İstanbul)

Şubat 2019-Nisan 2019 tarihleri arasında Kanada İstanbul Konsolosluğu desteğiyle mülteci çocuklara yönelik “Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Fotoğraf Sergisi” projesi yürütülmüştür. Proje kapsamındaki atölyelere 24 çocuk katılmış; fotoğrafçılık dersleri ardından çocukların çektiği fotoğraflar Tarih Vakfı’nda açılan sergide sergilenmiştir.

projeler

Holistic protection services for vulnerable refugees (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe)

Ekim 2018- Ağustos 2020 tarihleri arasında Welt Hunger Hilfe (WHH), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ve Mülteci Destek Merkezi (MÜDEM) İle birlikte yürüttüğümüz “Ankara, Ağrı, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Kütahya ve Van’da mülteciler için bileşik ve eşgüdümlü koruma desteği” projesi ile mültecilerin uygun sosyal hizmetlere erişimlerinin sağlanması; erişimi olmayanlara ilgili hukuki, sosyo-ekonomik, sağlıkla ilgili ve psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır. Toplamda 1261 kişi projeden yararlanmıştır. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Şubat 2018’den itibaren istisnalar dışında kayıt almayı durdurmuşsa da; derneğimiz toplam 138 kişiye geçici koruma kimliği kazandırmayı başarmıştır. Kimliğin haklara erişimdeki önemi düşünüldüğünde azımsanmayacak bir başarı elde edilmiştir. Proje kapsamında Şişli’de mültecilere yönelik sağlık taramaları gerçekleştirilmiş; toplam 82 mülteciye ulaşılmıştır. Ayrıca mültecilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmış, Çatalca’da gerçekleşen bu toplantılara 84 mülteci katılmıştır. Yine Çatalca Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde kamu çalışanlarına mültecilere ilişkin ulusal ve uluslararası insan hakları mevzuatı eğitimi verilmiş; göç ve göçmenlerle ilgili ülkemizdeki durum, kamu idaresinin sorumlulukları, sorunlar ve çözüm önerileri hak temelli bir perspektifle sunulmuştur. İlgili eğitimlere toplam 412 kamu görevlisi iştirak etmiştir. Sağlık hakkına erişim en fazla öne çıkan hizmetlerden birisi olmuştur. Bu kapsamda kamu hastanelerine ve derneğin anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumlarına toplam 547 yönlendirme yapılmıştır. Yine sahada öncü bir faaliyet olarak kimliksiz 37 gebe kadına hamilelik, doğum ve doğum sonrasında destek hizmeti sağlanmıştır. Aynı doğrultuda 6 Mart 2020’de mültecilere sağlık alanında hizmet sunan kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinden elliden fazla temsilcinin katılımıyla “Göçmenlerin Sağlık Hakkına Erişiminin Desteklenmesinde Sektörler Arası Stratejik İş Birliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. Proje boyunca çocuklara da özel önem verilmiştir. Tamamlayıcı etüt faaliyetlerinin yanı sıra Şişli Belediyesi desteği ile 140 çocuğun ve onların ailelerinin de katılımıyla bir çocuk festivali de (yaratıcı atölyeler ve geliştirici oyunlarla) organize edilmiştir. AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından finanse edilen projede izleme raporları aracılığıyla sahadaki eksiklik ve ihtiyaçlar da değerlendirilmiş; elde edilen bulgular ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Proje kapsamında organize edilen LGBTİ+ ve kadın dayanışma grupları da toplum temelli koruma anlayışının tezahürü olmuştur.